Skip to main content

Tekno Mekan

1.5.0
970x90

Genel Forum Kuralları

12-24-2019, 06:21 PM
#1
Çevrimdışı
Tekno Mekan Forum Kuralları


TEMEL KURALLAR
Amaç
Madde 1
 1. Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
 1. Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.
Tanımlamalar
Madde 3
 1. Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları Tekno Mekan'ı ifade eder.
 2. Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.
Üyelerin sorumluluğu
Madde 4
 1. Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.
 2. Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.
T.C. Mevzuatına aykırı haller
Madde 5
 1. Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.
Hukuki uyuşmazlıklarda Tekno Mekan'ın sorumluluğu
Madde 6
 1. 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
BÖLÜM İKİ: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının arttırılması
Madde 7
 1. Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;
 2. Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;
üyenin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
Madde 8
 1. Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.
 2. Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar

Madde 9
 1. Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:
 • (A) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik

 • (B) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
 • © 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımları
Madde 10
 1. Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.
 • (A) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler
Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
Madde 11
 1. Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.
 2. Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.
 3. Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler

Madde 12
 1. Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.
 2. Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.
 3. Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
BÖLÜM ÜÇ: FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
Madde 13
 1. Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.
 2. Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
Üyelik bilgilerinin paylaşılması
Madde 14
 1. Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;
hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
Madde 15
 1. Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;
üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetim hakkında ki görüş ve düşünceler
Madde 16
 1. Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.
 2. Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.
 3. Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir.Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.
 4. Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır
3.A -) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, ban@teknomekan.net e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
3.B-) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

Suçlamanın kanıta dayanması
Madde 17
 1. Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan ************** ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz.Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
 2. Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.
Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
Madde 18
 1. Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:
 • (A) Avatar
 • (B) İmza
 • © Üye profil kısımları
 • (D) Forum geneli mesajlaşma alanları
 1. Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.
 2. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
Madde 19
 1. Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;
üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması
Madde 20
 1. Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz.Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.
Rahatsızlık veren tanımlar
Madde 21
 1. Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.
 2. Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
Madde 22
 1. Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
 2. Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde ************** sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

BÖLÜM DÖRT: TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

Satış konularının kasten engellenmesi
Madde 23
 1. Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.
 2. Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.
Başkasına ait ticari malların satışı
Madde 24
 1. Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde;
satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Açıkça sömürüye sebep veren sözleşmeler
Madde 25
 1. Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.
 2. Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.
 3. Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.
Reklam verenlerin hakları
Madde 26
 1. Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.
 2. Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
Başka platformlara ait üyeliklerin ve veri tabanının (database) satışı
Madde 27
 1.  Forumda, Gittigidiyor ve Adwords gibi tıklama başı, gösterim bazlı ve satış ortaklığına sahip webmasterlara yönelik büyük reklam platformlarının üyelikleri satılamaz. (Adsense hariç)
 2. Forumda yapılan database (veritabanı) satışlarında üye; bu veritabanının kendisine ait olduğunu ispatla mükelleftir.Bu tip değerler Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla satış konusu olabilir.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı haller sergileyen üye 2 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.
Satım / Takas konusu değerin belirliliği ve hak sahipliği
Madde 28
 1. Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.
 2. Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
1.A -) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.

Açık arttırma usulü
Madde 29
 1. Açık artırma yoluyla hizmet,ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.
 2. Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.
Alıcıya özel hazırlanan değerler
Madde 30
 1. Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz,kullanımına sunulamaz.
 2. Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
1.A -) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.
1.B -)Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.

Haksız rekabet
Madde 31
 1. Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.
 2. Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.
 3. Aynı kategori altında bir üye 2 adet Normal +1 Adet Sponsor link konusundan fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.
Bot satışı ve yayın hakları
Madde 32
 1. Forumda bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.
 2. Satım konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye uyarılır.Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye; forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.
Ücretsiz hizmet ve ticari değer talep etmesi
Madde 33
 1. Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.
 2. Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.
 3. Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır.Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.
Ticaret sistemi ve uygulama koşulu
Madde 34
 1. Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen I-Trader sistemi , forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.
 2. Ticaret sistemi 5,00-TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.
 3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
 4. Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici forum karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.
Madde 35
 1. Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir herhangi birşekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler Minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün insitatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.
Madde 36
 1. Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.
Madde 37
 1. Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, Toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler Sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Forumumuza kayıt olan tüm kullanıcılar forum kurallarını kabul etmiştir.
Madde 38
 1. Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan Fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alcağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.
Madde 39
 1. Tekno Mekan Yönetimi "Oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.
Son Güncellenme Tarihi : 24/12/2019 - 21:21
Hazırlanmasında yardımcı olduğu için R10 forumuna teşekkürler.
admin
02-02-2020, 11:39 AM
#2
Çevrimdışı
Amoxicillin While Canine Nursing cialis 5 mg best price usa buy liquid accutane <a href=http://cialisir.com>Cialis</a> Buy Levitra Online Canada Buy

Cannabis Et Baclofen cialis tablets for sale Cialis Generique Pharmacie En Ligne <a href=http://ggenericcialisle.com>Cialis</a> Pyridium Phenazo Tablet With Free Shipping Without Dr Approval

Cheap Legally Dutasteride Visa Accepted Buy Cialis Viagra Foto Divertenti <a href=http://cialisjh.com>cialis vs viagra</a> Stendra Buying Over Night

Where To Order Viagra Online By Phone cialis generic Dangers Of Taking Expired Keflex <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Viagra Online Tesco

Where Can You Buy Generic Viagra Cialis Cialis 2.5 mg online <a href=http://ggenericcialisle.com>Buy Cialis</a> Acheter Cialis Pas Cher France

Use Propecia Finasteride Buy Cialis Sedanafil For Sale <a href=http://buyciaonlinex.com/#834>Cialis</a> Secure Tabs Online Drug Store

Isotretinoin Free Shipping Buy Cialis Viagra Bestellen Aus Der Schweiz <a href=http://apcialisle.com/#249>Buy Cialis</a> Cheap Viagra Without Prescription

Ed Meds Nz Buy Cialis Viagra E Tachicardia <a href=http://cialibuy.com/#877>buy cialis</a> Online Dapoxetine

Lasixpurchase Buy Cialis Buy Cheap Antabuse <a href=http://cialisjh.com>Cialis</a> Real Legally Acticin Free Shipping Next Day Delivery

Tadalafil Vente 20mg cheap cialis online Ou Acheter Du Viagra En Suisse <a href=http://abuycialisb.com>Buy Cialis</a> Free Amoxicillin

Achat Viagra Soft Buy Cialis Buy Amoxicillin Capsules In Uk <a href=http://viacialisns.com/#293>Cialis</a> Toronto Drug Store Pharmacy

Cialis Eintritt Wirkung Cialis Cialis No Rx <a href=http://cheapcialisir.com>Buy Cialis</a> Cialis Historia

Secure Tab Progesterone On Line Overseas With Free Shipping Highland buy cialis online England Study Gonorrhea Amoxicillin <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Prix Cialis En France

Sale On Line Dutasteride Website Macclesfield Cialis Cialis 20mg Filmtabletten 4 Stuck Kaufen <a href=http://ggenericcialisle.com>cialis 20mg price at walmart</a> Canadian Pharmacies Online

Pittsburgh Page Get Viagra Quick Cialis Amoxicillin Ear Drops <a href=http://cialibuy.com/#799>Cialis</a> Viagra Per Rechnung Bestellen

Kamagra Effetti Collaterali Buy Cialis Cabergoline <a href=http://cheapcialisir.com>online cialis</a> Best Viagra Pills

Provera Internet Medication. Discount Online Cod Only Provera Veraplex Visa Pharmacy. Cheap Free Shipping Provera Internet Website Cash On Delivery viagra vs cialis Caniadan Online Pharmacy <a href=http://buyciaonlinex.com/#662>Buy Cialis</a> Quel Est Le Prix Du Cialis

Kop Levitra Online cialis no prescription Nexium Mups 40 Mg <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Viagra Kaufen Schweiz

Cialis Durata D'Azione Cialis Cialis Mareos <a href=http://cialibuy.com/#717>Buy Cialis</a> Doxycycline Tab Internet Pharmacy

Cialis Lilly Icos Buy Cialis Brand Viagra Mastercard <a href=http://buyciallisonline.com/#468>Buy Cialis</a> Isotretinoin Sotret In Germany Over Night

Erexin Spray Reviews Buy Cialis Supreme Suppliers India Viagra <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Amoxil Dosis Infantil

Rash On Chest Amoxicillin Cialis Propecia Coste Farmacia <a href=http://ggenericcialisle.com>Cialis</a> Cialis O Viagra Effetti Collaterali

Effetto Viagra Uomini cialis Cialis Di Contrabbando <a href=http://cialisjh.com>generic cialis canada</a> Zithromax Amazon

Buy Prevacid cialis canada Discount Generic Levitra <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Carafate

Tonsils Infection Amoxicillin buy cialis Comprar Cialis Generico Foro <a href=http://buycialisuss.com>cialis canada</a> Symptoms Of Allergic Reaction To Amoxicillin

Precio Cialis Tabletas Buy Cialis Concepto De Propecia <a href=http://viacialisns.com/#563>Cialis</a> Cialis Pharmacies Online

Venta Cialis Levitra Viagra Cialis Meloxicam <a href=http://apcialisle.com/#467>cialis cheapest online prices</a> Buy Brand Name Propecia

Priligy In Italia Buy Cialis Achat Viagra Legal <a href=http://cialibuy.com/#445>Cialis</a> Comprar Cialis Madrid En Mano

Viagra Super Actif Cialis Free Viagras <a href=http://buyciaonlinex.com/#827>Buy Cialis</a> Amoxicillin Clav Er

Lasix Uk cialis generic Cialis In Pune <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Does Cephalexin Work On Nail Infections

Posologie Cialis Tadalafil online pharmacy Sunthi <a href=http://abcialisnews.com>canadian cialis</a> Viagra Cialis Levitra Prezzo

Cheap Synthroid Online No Prescription Buy Cialis Discount Zentel Ups In Internet Quick Shipping Price Kirklees <a href=http://buyciaonlinex.com/#822>Buy Cialis</a> Valtex Nex Day

Nolvadex 20mg cialis price India Pharmacy Viagra <a href=http://cialisjh.com>cialis cheapest online prices</a> Cheap Generic Cialis

Amoxicilina Internet Saturday Delivery Visa Accepted Cialis Venta Cialis Sevilla <a href=http://ggenericcialisle.com>tadalafil cialis from india</a> Cialis Pharmacie Suisse

Amoxicillin Online Low Cost Cialis Lotensin <a href=http://buycialisuss.com>generic cialis from india</a> Cephalexin Dog Reaction

Zithromax Cost Without Insurance Cialis Where To Buy Doryx Bacterial Infections <a href=http://buyciaonlinex.com/#862>Cialis</a> Uses For Flagyl And Keflex

Genraic Viagra For Men Cialis Orlistat Online No Prescription <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Viagra En Farmacias De Andorra

Pfizer Viagra Cost Buy Cialis Viagra Dog Rx <a href=http://buyciallisonline.com/#727>cheapest cialis 20mg</a> Where Can I Buy Retin A Online?

Dapoxetina Meccanismo tadalafil cialis from india Cialis En France Prix <a href=http://buyciallisonline.com/#426>Cialis</a> Low Dose Viagra

Acheter Viagra Contre Remboursement Cialis Acheter Vrai Viagra Ligne En Bourges <a href=http://buycialisuss.com>Cialis</a> Amoxicillin Metronidazole

Buy Prescription Viagra Online Buy Cialis Cialis 5 Mg Costo <a href=http://buycialisuss.com>cialis without a doctor's prescription</a> Zithromax India

Viagra Frome India cialis for sale Amoxicillin By Sando <a href=http://buyciaonlinex.com/#943>cialis 40 mg</a> Xenical Diet Pills Price

Viagra Bestellen Versand Buy Cialis Effet Cytotec Contraception <a href=http://cialisjh.com>Buy Cialis</a> Compra Segura Viagra

Cialis 40 Mg Erectile Dysfunction Buy Cialis Cheapest Generic Levitra No Pres <a href=http://buyciallisonline.com/#579>Buy Cialis</a> Rezeptfrei Viagra Deutschland

Viagra Cialis Netdoktor buy generic cialis Viagra Flughafen <a href=http://ggenericcialisle.com>Buy Cialis</a> Pharmacy Rx One Viagra

Kamagra Deal Of The Week Buy Cialis Propecia O Minoxidil <a href=http://buyciaonlinex.com/#819>Cialis</a> Super Kamagra

Infections Keflex Is Used For cialis vs viagra Zantac Amoxicillin <a href=http://buyciaonlinex.com/#951>Cialis</a> Drug Literature Cephalexin

Comprar Cialis Plata Buy Cialis Buy Doxycycline For Dogs <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Macrobid Next Day On Line Shop

Keflex And Lung Infections Buy Cialis Fast Delivery Cialis <a href=http://cialibuy.com/#864>generic 5mg cialis best price</a> Propecia Does It Work Hair Growth

Wellbutrin Otc Substitute Buy Cialis Viagra In Canada For Sale <a href=http://buyciallisonline.com/#933>canadian cialis</a> Generic Viagra Fast Shipping

Cialis Jovenes Buy Cialis Propecia Itchy Scalp <a href=http://cialisir.com>Buy Cialis</a> Cialis E Tadalafil

Propecia Preparado Oficinal Buy Cialis Asendin <a href=http://cheapcialisir.com>Cialis</a> Cheap Nexium

Buy Cheap Accutane Online No Prescription Buy Cialis Farmacia Viagra Donne <a href=http://buyciaonlinex.com/#358>Buy Cialis</a> Cialis Canada Pharmacy Online

Finasteride Ratiopharm 1 Mg Prix Buy Cialis Best Site To Buy Periactins Online <a href=http://ggenericcialisle.com>Cialis</a> Levitra Nuovi Prezzi

Digoxin Sales generic cialis from india Medicament Baclofene Irex <a href=http://buyciallisonline.com/#677>buy generic cialis online</a> Where Can I Buy Levitra In Massachusetts

Cheap Synthroid Online No Prescription Cialis Viagra Cialis Unterschiede <a href=http://cialisjh.com>Cialis</a> Herbal Viagra Tablets

Levitra Pro Pas Cher cialis Cialis Billig Preis <a href=http://cheapcialisir.com>Buy Cialis</a> Indian Pharmacy Tramadol

Legally Doxycycline Amex Accepted Buy Cialis Propecia Precios <a href=http://abcialisnews.com>Buy Cialis</a> Propecia Dosage Directions

Priligy Viagra Kombination cialis how to purchase accutane <a href=http://cialisjh.com>viagra vs cialis</a> Isotretinoin Can I Purchase
Prezzo Cialis Svizzera Cialis Inc.
MarkJed
04-22-2020, 08:30 PM
#3
Çevrimdışı
Kamagra Effervescent Uk https://abcialisnews.com/# - buy cialis online from india Cheap Viagra Pill <a href=https://abcialisnews.com/#>acquistare cialis online</a> Buy Fluconazole No Perscription
Prezzo Cialis Svizzera Cialis Inc.
MarkJed

Foruma Git:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
970x90
Task